Všeobecné podmínky – ubytovací smlouva

1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek. 

2. Smluvní vztah vzniká na základě zaslané  objednávky pobytu s údaji o objednateli (jméno, adresa), počtu osob, termínu a dohodnuté ceně, doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Podpisem a zasláním objednávky, ale i ubytovací smlouvy při nástupu, stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami. 

3. Nástup do objektu je vždy v den nástupu mezi 15.00 a 16.00 hodinou (jiný čas pouze po dohodě), uvolnění objektu – odjezd v den ukončení do 10 hodiny dopoledne. Při nástupupředá pronajímatel nájemci rekreační objekt/ubytovací jednotku a inventář  v uklizeném stavu. Pronajímatel si vyhrazuje právo ubytovat nájemce v náhradní ubytovací jednotce v odpovídající kvalitě a s odpovídajícím počtem lůžek, pokud k tomu nastanou provozní důvody. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu, zaznačeny stavy el. hodin. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu. 

4. Objekt (ubytovací jednotka) je určena maximálně pro ubytování určeného počtu osob dle ubytovací smlouvy a popisu jednotlivých ubytovacích jednotek zveřejněného na webových stránkách.

5. Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách nebo smluvně, a potvrzena v objednávce.
Platba: do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutno uhradit zálohu ve výši 50 % celkové ceny pronájmu Kč buď na účet pronajímatele uvedený v potvrzení objednávky nebo složenkou na adresu pronajímatele uvedenou v objednávce.
Při nesložení zálohy na pobyt ve výše uvedeném termínu a ve smluvní výši tedy 50 % z ceny pobytu, smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany nájemce. Případná dílčí záloha podléhá strornovacím podmínkám. Pronajímatel je v tomto případě oprávněn nabízet termín k dalšímu pronájmu.
Při nástupu na pobyt po převzetí nemovitosti nájemce předá zbylou částku za pronájem ubytovací jednotky v hotovosti správci objektu. Jemu se také skládá vratná kauce ve výši 2 000 Kč /apartmán.

6. Stornovací podmínky: 
Zrušení pobytu ze strany nájemce – Storno poplatek: 
více než 30 dnů před nástupem – 35 % z celkové ceny pobytu 
30 a méně dnů před nástupem – 50 % z celkové ceny pobytu 
Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu,….. budou do pěti dnů vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli.

7. Povinnosti nájemce:
a) řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele, což potvrzuje podepsáním ubytovací smlouvy,
b) obeznámit se s obsluhou objektu, 
c) vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení
d) dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, ….
e) nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče – 1000 Kč)
f) vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 6.00 hodinou
g) povinností osobního předání rekreačního objektu po skončení pobytu v uklizeném stavu jako při přebrání objektu (ubytovací jednotky) nebo lze sjednat úklid při nástupu pobytu
h) povinnost úhrady spotřebované elektrické energie dle skutečné spotřeby dle elektroměru
i) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu, Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu.
j) nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a nájemní smlouvou
k) nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo 603 18 00 41, nebo na adresu ubytovatele.
l) v objektu je přísný zákaz kouření 

8. Povinnost pronajímatele:
a) umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
b) pronajímatel je povinen poskytnou vše co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.

9. Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce zejména bodu 7. písm. j) může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

10. Pes ani jiné zvíře není povoleno.

11. Další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na chalupě Bukovka v Čenkovicích.
Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.